Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Trưởng phòng: Nguyễn Sơn

Số điện thoại: 0257 3867177/0979 801245

Chức năng:

Tham mưu đề xuất Ban lãnh đạo Công ty về công tác phát triển và quản lý nguồn thu, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ, các giao dịch liên quan đến công tác thu phí vệ sinh môi trường, hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, công trình cây xanh, công tác sản xuất cây giống,...

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu phí vệ sinh hàng năm và kinh doanh các dịch vụ trong toàn Công ty; Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch thu phí và kinh doanh dịch vụ;

- Theo dõi, giám sát, khai thác các hợp đồng của các đơn vị trực thuộc về hoạt động thu gom rác thải và dịch vụ. Lưu trữ các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

- Tiếp nhận xử lý các sự việc liên quan đến công tác thu, kinh doanh dịch vụ thu gom rác và các dịch vụ khác của các tổ chức và cá nhân;

- Giải quyết, xử lý, trả lời thông tin đại chúng, báo đài… có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển rác và dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh.

- Yêu cầu các đơn vị sử dụng biên lai ấn chỉ cung cấp số liệu liên quan đến công tác thu phí vệ sinh nhằm phục vụ tốt công tác thống kê báo cáo;

- Phối hợp Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Quy chế, Quy trình về chất lượng vệ sinh đô thị tại các đơn vị trực thuộc;

- Phổ biến, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác vệ sinh môi trường đô thị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Công ty giao theo yêu cầu công việc của từng thời điểm hoặc công việc mới phát sinh có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty.Để lại lời bình luận