Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: Đỗ Văn Sung

Phó phòng: Nguyễn Thị Thu

Số điện thoại: 0257 3666077

Chức năng:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty về: Tổ chức quản lý nhân sự; Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công nhân viên; Chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, hưu trí, thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp...; Chăm lo đời sống cho CB.CNV; Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;

- Lập sổ Bảo hiểm xã hội cho CB.CNV;

- Tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục về tuyển dụng lao động, đề xuất, bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các phòng và các chức danh tương đương, Đội trưởng sản xuất, thuyên chuyển CB.CNV theo yêu cầu hoạt động của Công ty;

- Xây dựng Nội quy, Quy chế Công ty và phổ biến đến người lao động; Có kế hoạch đào tạo, kế hoạch nâng lương, bám sát các chế độ, chính sách hiện hành; Kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề để phù hợp đáp ứng được công việc được giao;

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng quy định, quy chế của Công ty; Xây dựng kế hoạch về tuyển dụng lao động, tập huấn về mạng lướt ATVSV, ATLĐ và vệ sinh lao động cho CB.CNV; Trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo hộ lao động;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.


Để lại lời bình luận